Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.wkob.pl/regulamin.html
Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: www.wkob.pl/regulamin.pdf Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. INFORMACJE DODATKOWE
9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW PRO
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załączniki:
1. Polityka prywatności.
2. Opis funkcjonalności Konta w Serwisie internetowym.
3. Opis funkcjonalności Wirtualnej książki obiektu budowlanego.

 

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis internetowy dostępny pod adresami internetowymi www.wkob.pl; www.wkob.com.pl oraz www.wkob.eu (dalej: „Serwis internetowy”) prowadzony jest przez JACKA ZIEMBINSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JACEK ZIEMBINSKI FIRMA PROJEKT - JACEK ZIEMBINSKI (adres prowadzenia działalności: ul. Poselska 5a, 63-000 Środa Wlkp.) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (link), NIP 7861022231, REGON 631024785, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: (+48) 61 285 86 58 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2. Definicje:
1.2.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.2.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.2.3. KONTO -  oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.
1.2.4. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
1.2.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.
1.2.6. SERWIS INTERNETOWY - Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi www.wkob.pl; www.wkob.com.pl oraz www.wkob.eu
1.2.7. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
1.2.8. USŁUGOBIORCA PRO – Usługobiorca będący osobą fizyczną, dla którego korzystanie z Serwisu internetowego związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będący w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej, Usługobiorca będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
1.2.9. USŁUGODAWCA – JACEK ZIEMBINSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JACEK ZIEMBINSKI FIRMA PROJEKT - JACEK ZIEMBINSKI (adres prowadzenia działalności: ul. Poselska 5a, 63-000 Środa Wlkp.) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7861022231, REGON 631024785, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: (+48) 61 285 86 58 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.2.10. WIRTUALNA KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO; WKOB – aplikacja internetowa dostępna w Serwisie internetowym stanowiąca wirtualny odpowiednik książki obiektu budowlanego, umożliwiająca Usługobiorcom pomocniczo prowadzenie zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego oraz dostęp do nich, a także zawierająca dodatkowe funkcje ułatwiające sprawowanie kontroli i nadzoru technicznego nad obiektami budowlanymi.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:
2.1.1. Udostępnieniu w Serwisie internetowym treści związanych z prawem budowlanym, w szczególności z prowadzeniem książki obiektu budowlanego.
2.1.2. Prowadzeniu Konta w Serwisie internetowym.
2.1.3. Udostępnieniu Wirtualnej książki obiektu budowlanego.
2.2. Opis funkcjonalności Konta w Serwisie internetowym i Wirtualnej książki obiektu budowlanego zawarty jest odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do Regulaminu.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
3.1. Odpłatność:
3.1.1. Korzystanie z Serwisu internetowego, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną, przez Usługobiorców (tj. konsumentów) jest nieodpłatne.
3.1.2. Korzystanie z Serwisu internetowego, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną, przez Usługobiorców pro (tj. nie-konsumentów) jest odpłatne – zasady odpłatności dla danego Usługobiorcy pro są ustalane indywidualnie między Usługodawcą, a Usługobiorcą pro.
3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
3.2.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną przez Serwis internetowy polegająca na udostępnieniu w Serwisie internetowym treści związanych z prawem budowlanym, w szczególności z prowadzeniem książki obiektu budowlanego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie zakończenia przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego przez Usługobiorcę.
3.2.2. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Serwis internetowy polegające na prowadzeniu Konta w Serwisie internetowym oraz udostępnieniu Wirtualnej książki obiektu budowlanego zawierane są na czas nieoznaczony.
3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.3.1. Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
3.3.2. Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 10.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej.
3.3.3. Włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies
3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu internetowego lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.
3.5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.6. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.7. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
3.8. Zastrzeżenie prawne:
3.8.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
3.8.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
3.8.3. Wirtualna książka obiektu budowlanego nie wypełnia obowiązku prowadzenia tradycyjnej książki obiektu budowlanego, o której mowa w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.), a ma na celu jedynie pomocnicze (dodatkowe, fakultatywne) prowadzenie zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego oraz dostęp do nich, a także zawiera dodatkowe funkcje ułatwiające sprawowanie kontroli i nadzoru technicznego nad obiektami budowlanymi.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
4.1. Udostępnienie w Serwisie internetowym treści związanych z prawem budowlanym, w szczególności z prowadzeniem książki obiektu budowlanego
4.1.1. Umowa  o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu w Serwisie internetowym treści związanych z prawem budowlanym, w szczególności z prowadzeniem książki obiektu budowlanego zostaje zawarta w momencie wprowadzenia przez Usługobiorcę do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu internetowego i przejścia na stronę Serwisu internetowego.
4.2. Prowadzenie Konta w Serwisie internetowym.
4.2.1. W celu zawarcia umowy  o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie internetowym należy przejść na stronę umożliwiającą utworzenie Konta: http://www.wkob.pl/register/.
4.2.2. Następnie należy wypełnić Formularz rejestracji.
4.2.2.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko; numeru telefonu kontaktowego; adres e-mail; login oraz hasło.
4.2.3. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
4.2.4. Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj się” i na podany w Formularzu rejestracji adres e-mail zostaje przesłana wiadomość z linkiem potwierdzającym chęć utworzenia Konta, na który należy kliknąć. Po kliknięciu Usługobiorcy zostaje wyświetlona wiadomość o utworzeniu Konta, co oznacza, że została zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie internetowym.
4.2.5. Usługobiorca pro obowiązany jest przed utworzeniem Konta zwrócić się do Usługodawcy o ustalenie zasad odpłatności korzystania z Konta.
4.3. Udostępnienie Wirtualnej książki obiektu budowlanego.
4.3.1. Usługodawca w ramach Serwisu internetowego udostępnia Wirtualną książkę obiektu budowlanego.
4.3.2. Do korzystania z Wirtualnej książki obiektu budowlanego niezbędne utworzenie Konta zgodnie z pkt. 4.2. i zalogowanie się na nie.
4.3.3. W celu korzystania z WKOB należy po zalogowaniu się na Konto przejść do zakładki „Dodaj obiekt” i wprowadzić dane dotyczące obiektu budowlanego, dla którego będzie założona WKOB (dane wymagane to: nazwa obiektu; funkcja; ulica i numer domu; kod pocztowy; miejscowość; gmina). Następnie należy kliknąć pole „Zapisz dane” – w tym momencie obiekt zostaje dodany oraz zostaje automatycznie utworzona dla niego WKOB.
4.3.4. Usługobiorca pro obowiązany jest przed udostępnieniem WKOB zwrócić się do Usługodawcy o ustalenie zasad odpłatności udostępnienia WKOB.

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
5.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
5.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
5.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Serwisie internetowym).
5.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnie na adres Usługodawcy (ul. Poselska 5a, 63-000 Środa Wlkp.). Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
5.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
5.2.4. W wypadku Usługobiorców pro Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy pro wskazany w ramach Konta.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną:
6.1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnie na adres: JACEK ZIEMBINSKI FIRMA PROJEKT - JACEK ZIEMBINSKI ul. Poselska 5a, 63-000 Środa Wlkp.
6.1.2. Zaleca się podanie jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
6.1.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
6.1.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób wskazany przez Usługobiorcę.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1. Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (adres: JACEK ZIEMBINSKI FIRMA PROJEKT - JACEK ZIEMBINSKI ul. Poselska 5a, 63-000 Środa Wlkp.). Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
7.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

8. INFORMACJE DODATKOWE
8.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
8.1.1. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty wprowadzonych danych Usługobiorca może dokonać samodzielnie z poziomu Konta, Wirtualnej książki obiektu budowlanego lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
8.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
8.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
8.2.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW PRO
9.1. Niniejszy punkt Regulaminu ma na celu określenie zakresu odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy pro (tj. nie-konsumenta) i nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.
9.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Usługobiorcę pro korzystającego z Serwisu internetowego, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną.
9.3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy pro, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona następująco:
9.3.1. całkowita maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy pro zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie jest ograniczona do kwoty zapłaconego przez Usługobiorcę pro wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu internetowego.
9.3.2. Usługodawca poniesie odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy.
9.3.3. Usługodawca  nie poniesie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Usługobiorcy pro.
9.4. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.2. Zmiany w Regulaminie:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług drogą elektroniczną - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
10.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających z Serwisu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, którzy mają w takim wypadku prawo korzystać z Serwisu internetowego na zasadach dotychczasowych.
10.2.4. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem opłat, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.3. Rozstrzyganie sporów:
10.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, będącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
10.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą Pro zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Załącznik nr 1 „Polityka prywatności”

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest JACEK ZIEMBINSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JACEK ZIEMBINSKI FIRMA PROJEKT - JACEK ZIEMBINSKI (adres prowadzenia działalności: ul. Poselska 5a, 63-000 Środa Wlkp.) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7861022231, REGON 631024785, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu: (+48) 61 285 86 58 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Serwisu internetowego.
1.2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.1.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą polegającego na świadczeniu przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną poprzez Serwis internetowy.
2.1.2. udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
2.2. Administrator nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Usługobiorców.
2.3. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko; adres siedziby firmy; adres zamieszkania właściciela lub zarządy obiektu budowlanego; numer telefonu kontaktowego; adres e-mail; login.
2.4. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na  komputerze Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu internetowego. Zastosowanie mechanizmu Cookies nie jest wykorzystywane przez Administratora w celu uzyskania jakichkolwiek danych osobowych Usługobiorców.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
3.1. Korzystanie z Serwisu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Serwis internetowy, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.  Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem serwisu.
3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
3.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Serwis internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta, poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora: ul. Poselska 5a, 63-000 Środa Wlkp.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu internetowego.
5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
5.3.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
5.3.2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
5.3.3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Serwisu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 2 „Opis funkcjonalności Konta w Serwisie internetowym”

Funkcjonalności Konta w Serwisie internetowym.
1 Możliwość dodania, edycji i przeglądania danych dotyczących obiektu budowlanego, dla którego będzie założona WKOB
2 Możliwość założenia, prowadzenia i przeglądania dowolnej liczby WKOB
3 Ewidencja WKOB Usługobiorcy
4 Ewidencja obiektów budowlanych dodanych przez Usługobiorcę
5 Możliwość przeglądania  i edycji danych Usługobiorcy podanych w trakcie zakładania Konta
6 Możliwość zmiany hasła do Konta


Załącznik nr 3 „Opis funkcjonalności Wirtualnej książki obiektu budowlanego”

Funkcjonalności Wirtualnej książki obiektu budowlanego w Serwisie internetowym.
1 Możliwość wprowadzenia, edycji i przeglądania danych do WKOB dotyczących danego obiektu budowlanego, w tym osób upoważnionych do wpisu; właścicieli i zarządców obiektu budowlanego; opisu technicznego, dokumentacji; dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego oraz galerii obiektu budowlanego.
2 Możliwość dodania, edycji i przeglądania terminu kontroli dla danego obiektu budowlanego oraz automatyczna informacja o zbliżających sią obowiązkowych przeglądach.
3 Możliwość pobierania wzorów protokołów pokontrolnych i innych formularzy związanych z prowadzeniem WKOB.